Dnes má svátek:
Církevní kalendář:
Občanský kalendář:


HISTORIE PODIVICKÉ FARNOSTI
SV. CYRILA A METODĚJE
APOŠTOLŮ SLOVANŮ A SPOLUPATRONŮ EVROPY

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři, kam vedle Podivic, Zelené Hory a Radslavic kdysi patřily i Studnice. Obtíže spojené s církevními obřady vykonávané pustiměřskou duchovní správou postupně vedly k tomu, že se roku 1891 započalo se shromažďováním prostředků na stavbu vlastního kostela. Dne 23. března toho roku odevzdal před starostou Karlem Pospíšilem rolník Jan Pospíšil č. 52 obecnímu úřadu do správy 50 zl. a k tomu úrok od roku 1871 jako začátek fondu na stavbu kostela. Obecní úřad pak ročně věnoval na tento účel nájemné z honby asi 25 zl. a též výtěžek z obecní sýpky. Myšlence této přál i tehdejší farář v Pustiměři P. Buček, který založil fond na samostatnou duchovní správu v Podivicích.
11. listopadu 1910 byla v Podivicích oslavena roveň na stavbě kostela. Po zimě se začalo se stavbou věže, na niž byly dne 6. dubna dovezené zvony. Na Velký pátek ve tři odpoledne spadl vlastní vinou z lešení z výšky asi 17 m svobodný zedník Josef Foltýn z Bojanovic u Kroměříže a o římsu si zlomil páteř. Tomuto těžkému zranění v říjnu toho roku v domě svých rodičů podlehl.
Kolaudace dokončené stavby kostela byla provedena zeměpanskou komisí dne 2. srpna 1911. Dne 3. září byl kostel slavnostněvysvěcen P. Dr. Antonínem Cyrilem Stojanem. Toho dne se sjelo na 7 000 hostů, kněží bylo přes 13 z celého okolí, přijel vyškovský hejtman Dr. Wiener a úřednictvo statku s ředitelem Fr. Homolkou. První mše svatá byla sloužena našim rodákem Aloisem Krejčím, katechetou ve Velkém Meziříčí. Odpoledne následovala veselice v obou hostincích. O tři měsíce později, dne 3. prosince 1911 P. Mořic Surma posvětil nový hřbitov.
Dne 14. ledna 1913 výnosem Ministerstva kultu a vyučování č. 49.019 byla povolena farnost v Podivicích. Dne 27. listopadu byl vypsán konkurz na faráře v Podivicích a 26. února s následujícího roku byl za krásného počasí v naší obci přivítán náš první pan farář, dp. P. Augustin Bajer, který se narodil r. 1873 ve Šternberku na Moravě. Od té doby působilo v Podivicích až do vystěhování obce v roce 1941 šest stálých kněží:
26.2.1914 až 31.12.1926 dp. P. Augustin Bajer
31.3.1927 až 17.3.1932 P. Josef Hut (narozen v Loučce u Litovle r. 1881)
11.9.1932 až do počátku srpna 1937 P. Jan Losík (narozen v Seničce u Litovle r. 1886)
Od srpna 1937 do 31.10.1938 P. Petr Neduchal Od listopadu 1938 do počátku srpna 1941 P. Josef Rýpar, který se k nám přistěhoval z pohraničního Víznberku. Zbývající 3 měsíce před vystěhováním obce zde působil P. Josef Ambroz, rodák z Určic. Nedělní mše 17. listopadu roku 1941 byla tou nejsmutnější mší v naší historii – páter Ambroz udělil poslední požehnání svým farníkům, kteří museli nechat své domovy a kostel až do konce války opuštěné. Všichni plakali i četník ze zdejší stanice plakal dojetím. Zvony byly podle tehdejšího nařízení sundány a zrekvírovány pro válečný průmysl.
I když naši občané měli po návratu do Podivic roku 1945 plno starostí s opravou svých domů, hned se začalo s obnovou našeho kostela. Z Pustiměře se dovezl uschovaný oltář, tak aby se Cyrilometodějské hody oslavily již v našem kostele. V roce 1947 se přikročilo k opravě varhan. Celková vnitřní oprava byla provedena v roce 1969. Tehdy bylo po dědiněvybráno během dvou roků 70 000 Kčs a rodáci na
opravu přispěli dalšími 11 500 Kčs. Po dokončení vnitřních oprav kostela začal páter Václav Žákovský uvažovat o opravěfasády, střechy, okapů a fary. S touto velkou opravou se započalo v květnu 1987 a veškeré venkovní práce na našem kostele byly dokončeny následujícího roku. Bohužel nebylo dáno páteru Žákovskému dlouze se těšit z vykonaného díla, protože 10. května roku 1989 zemřel.
Na jeho místo v červenci toho roku přišel P. Josef Beníček, který následujícího roku zavedl v kostele ozvučení a akumulační kamna. V roce 1991 odešel otec Beníček do Říma na postgraduální studium a na jeho místo přišel P. Vlastimil Bartoň, který u nás působil až do 10.1.1995. Po ukončení doktorandského studia na římské Gregoriánské univerzitě se do Pustiměře vrátil otec Josef Beníček, který spravuje naši farnost dodnes.
Poslední velkou událostí v historii našeho kostela se stala instalace 3 nových zvonů z dílny rodiny Ditrichových z Brodku u Přerova a obnova zvonu stávajícího. Pořízení zvonů bylo financováno místním rodákem panem Vladimírem Grygarem, občané hradili jejich technické vybavení (zavěšení a elektropohon: 30.000,-Kč/zvon. Dne 24.5.1998 byly tyto nové zvony slavnostně požehnány olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a při slavnostní mši svaté do věže zavěšené, takže ještě i pan arcibiskup se mohl těšit z jejich krásného bití.
„Nezhyne rod, jenž věřit neustane,dědictví otců zachovej nám, Pane“.